Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Deel deze pagina

Edionline is ontstaan vanuit de behoefte om een betere samenwerking te bewerkstelligen door meer transparant, effectief en doelmatig informatie te delen.

De mens van factor naar actor !

De mens als actor en inzetten op vakmanschap, verbinden en vertrouwen. Dit leidt tot een meer coöperatieve houding, vakmanschap en satisfactie en daardoor meer beheersing van tijd, geld en kwaliteit.

Trends geven richting aan meer samenwerken, communiceren en informatie delen.
Doel is meer grip te krijgen op de factoren tijd, financiën en kwaliteit. De mens speelt hierin een centrale rol. Diverse management filosofieën en keten samenwerkingsverbanden alsook het inzetten van geavanceerde software en hardware systemen zijn duidelijke voorbeelden om meer grip te krijgen op bovenstaande factoren en dus ook op de factor mens.

Edionline gaat daarentegen uit van de mens als actor en zet in op vakmanschap, verbinden en vertrouwen (zelforganisatie).
De mens als actor leidt niet alleen tot een meer coöperatieve houding, vakmanschap en satisfactie, maar ook tot een betere beheersing van tijd, geld en kwaliteit.
Om dit te kunnen bereiken zet Edionline het zelf organiserend vermogen van mensen in.

Zelforganisatie is een proces waarbij in een chaotisch systeem spontaan structuren ontstaan. Iedere dag is dit fenomeen in de natuur te aanschouwen en was vóór de industriële revolutie de (onbewuste?) basis tot samenwerking.
Zelforganisatie zou dan ook moeten leiden tot meer emergentie in het arbeidsproces en sluit ook beter aan bij de tijdgeest waar we nu in leven.

Voor de industriële revolutie (1770) was de traditionele bedrijfsleven georganiseerd in gilden (meester, knecht, leerling) en was gebaseerd op vakmanschap, verbinden en vertrouwen (zelforganisatie).

Tijdens de industriële revolutie (1770-1940) ontstond het beeld (scientific management) dat vakmensen niet moesten denken maar doen om de effectiviteit van het arbeid te verhogen.
Het management deed haar intrede. Zelfbestuur werd uit de groep gehaald.

Na de industriële revolutie (1940-heden) zijn de management systemen meer verfijnd en veelzijdig geworden met het doel het arbeidsproces simpeler en beter beheersbaar te maken.
Om meer beheersing van de factoren tijd geld en kwaliteit te realiseren is de mens steeds meer als factor ingezet en is het denk vakmanschap en doe vakmanschap gescheiden.
De negatieve gevolgen hiervan zijn heden ten dage te merken in de dalende coöperatieve houding, vakmanschap en satisfactie.

Edionline is van mening dat verdere optimalisatie van management structuren leidt tot verdere degradatie van de vakman en zijn arbeidssatisfactie.
Het doel om beter en efficiënter samen te werken wordt dan ook niet bereikt.
Daarom gaat Edionline uit van de mens als actor en zet in op vakmanschap, verbinden en vertrouwen voor een meer coöperatieve houding, vakmanschap en satisfactie en meer beheersing van tijd, geld en kwaliteit.

Satisfactie en vakmanschap door coöperatief samenwerken

Coöperatief samenwerken leidt direct tot meer vakmanschap. En als vakmensen vakwerk mogen leveren leidt dat direct tot meer arbeidssatisfactie.

Coöperatief samenwerken leidt direct tot meer vakmanschap. En als vakmensen vakwerk mogen leveren leidt dat direct tot meer arbeidssatisfactie. Bovendien heeft vakmanschap en satisfactie niet alleen een positieve uitwerking op het eindproduct maar ook op de factoren tijd en geld.

Coöperatief samenwerken begint bij:

  • Vertrouwen in elkaar.
  • Goed, efficiënt en transparant informatie delen.
  • Controleren en gecontroleerd worden en is de verantwoordelijkheid van iedereen die bij het project betrokken is.
  • Samen fouten op lossen en samen proberen fouten bij anderen te voorkomen.

Voor meer satisfactie en vakmanschap door coöperatief samenwerken zet Edionline in op het synchroniseren van de meest uiteenlopende samenwerkingsverbanden voor het realiseren en beheren van gebouwen.

Beter, efficiënt en transparant informatie verstrekken vormt het kader waarbinnen Edionline is vormgegeven met als doel de kerntaken van alle betrokkenen in het proces doelmatig om te zetten in daden.