effectief samenwerken

beperken van faalkosten

 • projectmanagement en dossiers op orde
 • regie over eigen gegevens
 • slimme functies, apps en overzichten
 • effectief notificatiesysteem
 • voor multi-devices geschikt
 • opslag in Nederland
 • geen vendor lock-in

"EEN ECHT NEDERLANDS PRODUCT"

abonnementen

klein

5 items

50 Gb

middel

10 items

100 Gb

groot

50 items

500 Gb

contactgegevens

info@edionline.eu

+31 85 87 69 936

beukenrodelaan 2e

3941 zp doorn

nederland

k.v.k. 17 17 22 15

b.t.w. nl 81 43 15 823 b01

AANVRAAG GEGEVENS

Privacy en voorwaarden

Wij, Edionline, bieden via Software-as-a-Service ( SaaS ) de software Edionline (de Software ) aan. Dit betekent dat wij u via het internet toegang bieden tot de Software die door ons is ontwikkeld. Hieronder treft u de algemene voorwaarden, privacy policy en voorwaarden acceptabel gebruik aan die op het gebruik van de Software van toepassing zijn.
Mocht u vragen hebben over deze algemene voorwaarden of de Software, aarzel dan niet met ons contact te zoeken via: info@edionline.eu, op telefoonnummer: 0858769936 of per post: Edionline, Beukenrodelaan 2E, 3941 ZP Doorn.
Wij hebben het recht deze de algemene voorwaarden, privacy policy en voorwaarden acceptabel gebruik te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden van toepassing zal zijn. Afwijkende afspraken gelden alleen als deze schriftelijk door ons zijn aanvaard.

Download hier onze Algemene voorwaarden, privacy policy en acceptabel gebruik

Gewijzigd op 17-01-2020

Wij, Edonline, bieden via Software-as-a-Service ( SaaS ) de software Edionline (de Software ) aan. Dit betekent dat wij u via het internet toegang bieden tot de Software die door ons is ontwikkeld. Dit zijn de algemene voorwaarden die op het gebruik van de Software van toepassing zijn.
Mocht u vragen hebben over deze algemene voorwaarden of de Software, aarzel dan niet met ons contact te zoeken via email: info@edionline.eu, op telefoonnummer: 085 8769936 of per post: Edionline, Beukenrodelaan 2E, 3941 ZP Doorn.
Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden van toepassing zal zijn. Afwijkende afspraken gelden alleen als deze schriftelijk door ons zijn aanvaard.

Artikel 1 – Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en overeenkomst die wij met u sluiten.
 2. Wij zullen deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan u toezenden. Zij zijn ook beschikbaar op https://edionline.eu/.
 3. Als een deel van deze Overeenkomst nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst waarop zij van toepassing zijn. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Artikel 2 – Offertes en aanbiedingen

 1. Al onze aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is afgesproken. Een aanbod in een offerte geldt alleen voor de specifieke onderliggende opdracht (en niet voor eventuele toekomstige orders).
 2. Wij mogen ervan uitgaan dat de gegevens die u aan ons verstrekt kloppen. Wij zullen onze offerte op deze informatie baseren.

Artikel 3 – Prijs

 1. De prijs is exclusief eventuele onkosten, exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.
 2. Wij mogen onze prijzen en tarieven altijd aanpassen. De prijswijziging zal 30 dagen na de aankondiging daarvan, ingaan.
 3. Als u niet akkoord gaat met de prijswijziging, kunt u binnen 30 dagen de overeenkomst met ons opzeggen.
 4. De overeenkomst eindigt dan op de datum dat de prijswijziging ingaat.

Artikel 4 – Betaling en incassokosten

 1. Wij zullen u maandelijks een factuur sturen. U moet de facturen altijd binnen 14 dagen na factuurdatum hebben voldaan.
 2. Als u niet op tijd aan uw betalingsverplichting voldoet, dan bent u automatisch in verzuim. In dat geval bent u de wettelijke (handels)rente verschuldigd over het openstaande bedrag. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat u in verzuim bent tot het moment dat u het volledig verschuldigde bedrag voldoet.
 3. U bent automatisch in verzuim als u niet op tijd aan uw betalingsverplichting voldoet. In dat geval bent u aan ons alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.
  Bij een openstaand bedrag tot € 250 zullen deze kosten € 40 zijn. Bij een hoger bedrag zijn de maximale incassokosten als volgt:
  – 15% over de eerste € 2.500;
  – 10% over het deel dat daarna overblijft, tot € 5.000;
  – 5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot € 10.000;
  – 1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot € 200.000;
  – 0,5% over het overige deel.

Artikel 5 – Gebruik van Edionline

 1. U krijgt van ons een persoonlijk account met wachtwoord waarmee u toegang krijgt tot het platform. Alleen u mag gebruik maken van het persoonlijk account. U mag anderen geen toegang geven tot (een reservekopie van de) het platform.
 2. U moet uw accountgegevens en wachtwoord strikt geheim houden. U bent aansprakelijk voor alle handelingen die worden gedaan nadat is ingelogd met de accountgegevens en het wachtwoord. U bent niet aansprakelijk voor deze handelingen als u bij ons heeft gemeld dat een ander het wachtwoord van een persoonlijk account kent.
 3. U bent zelf verantwoordelijk voor de technische werking en onderhoud van uw internetverbinding, interne netwerk en alle overige IT-systemen die volgens onze systeem-vereisten nodig zijn voor het gebruik van de Software.
 4. Wij hebben het recht een persoonlijk account te blokkeren. Dit doen wij als wij het redelijke vermoeden hebben dat met één of meer persoonlijke accounts in strijd wordt gehandeld met de wet of deze overeenkomst. Daarnaast houden wij het recht om andere consequenties aan dit gebruik te verbinden.

Artikel 6 – Beschikbaarheid en onderhoud van Edionline

 1. Wij zullen ervoor zorgen dat u de Software kunt gebruiken gedurende de tijd dat wij een contract met u hebben. Wij zullen ons inspannen om de Software 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar te maken. Wij zijn verantwoordelijk voor de werking en het onderhoud van de Software.
 2. Wij kunnen de software (gedeeltelijk) buiten werking stellen voor onderhoud. Wij voeren het onderhoud in principe buiten kantoortijden (09:00 – 17:00) uit. U ontvangt vijf werkdagen voor het geplande onderhoud, een kennisgeving van ons. Alleen bij noodgevallen zullen wij u geen kennisgeving sturen.
 3. Wij houden het recht de Software te wijzigen en bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de Software te wijzigen, te verwijderen of toe te voegen.
 4. Wij garanderen niet dat de Software foutloos is. Breng ons gelijk op de hoogte als de Software een storing heeft, zoals een foutmelding of het uitvallen van een functionaliteit van de Software. U kunt dit doen door te e-mailen naar info@edionline.eu. Wij zullen vervolgens ons best doen de storing zo snel mogelijk op te lossen.

Artikel 7 – Derden

Wij mogen werkzaamheden (deels) laten verrichten door derden, als wij vinden dat dit nodig is voor de goede uitvoering van de SaaS overeenkomst. Artikelen 7:404 BW (uitvoering door bepaalde persoon), artikel 7:407 lid 2 (hoofdelijke aansprakelijkheid) en 7:409 BW (overlijden van bepaalde persoon) zijn niet van toepassing.

Artikel 8 – Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk als wij de overeenkomst met u niet kunnen nakomen door overmacht. Dit geldt ook als u de overeenkomst door overmacht niet kunt nakomen. Als de overmacht langer duurt dan twee maanden, kan deze overeenkomst schriftelijk worden opgezegd. In dat geval bestaat er geen recht op schadevergoeding. Wij zullen u een factuur sturen over de (nog niet betaalde) periode dat u de Software heeft gebruikt.

Artikel 9 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Wij (of onze licentiegevers of toeleveranciers) zijn exclusief eigenaar van alle bestaande en toekomstige intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, merkrechten, modelrechten, octrooirechten, broncode en know-how, die rusten op of voortvloeien uit de Software.
 2. U krijgt alleen het recht de Software te gebruiken. U kunt geen aanspraak maken op de in lid 1 genoemde intellectuele eigendomsrechten. Het recht tot gebruik van de Software is niet exclusief en het is niet toegestaan het recht tot gebruik van de Software over te dragen of in licentie te geven.

Artikel 10 – Geheimhouding

Wij zijn verplicht al uw vertrouwelijke informatie geheim te houden. Onder ‘vertrouwelijke informatie’ verstaan wij alle informatie waarvan u heeft aangegeven dat deze vertrouwelijk is of waarvan het uit de aard van de informatie voortvloeit. Het volgende is in ieder geval vertrouwelijke informatie:

 1. informatie die in verband staat met onderzoek en ontwikkeling, bedrijfsgeheimen of bedrijfsinformatie;
 2. persoonsgegevens zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

 1. U vrijwaart ons voor alle aanspraken van anderen vanwege de data die u met behulp van de Software heeft opgeslagen, verzameld of verwerkt. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de data die u binnen de Software heeft opgeslagen, verzameld of verwerkt.
 2. Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die is ontstaan door ondeskundig gebruik van de Software.
 3. Wij zijn alleen aansprakelijk voor uw directe schade, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van ons.
 4. Onze aansprakelijkheid is steeds tot maximaal de laatst betaalde maandelijkse betalingstermijn, of het bedrag dat onze verzekeraar in dat geval uitkeert.
 5. Wij verplichten ons zorg te dragen voor een zorgvuldige opslag van de van u afkomstige data. Wij zijn niet aansprakelijk voor de beschadiging of het verliezen van de bij ons of bij derden opgeslagen data.
 6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan onze zijde.

Artikel 12 – Toepasselijk recht

Nederlands recht.

Artikel 13 – Bevoegde rechter

Rechtbank Midden-Nederland.

Contactgegevens Edionline

Email: info@edionline.eu

Postadres: Beukenrodelaan 2E, 3941 ZP Doorn

Telefoon: 085 8769936

KvK-nummer: 17172215

Gewijzigd op 17-01-2020

Wij zijn Edionline. Wij respecteren uw privacy en persoonlijke levenssfeer, maar soms hebben we persoonlijke gegevens van u nodig. In deze verklaring leest u welke gegevens wij gebruiken en hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken. Deze privacy policy is van toepassing op onze website https://edionline.eu/ (de “Website”), onze online applicatie (de “App”) en de diensten die wij aanbieden (de “Diensten”). Wij behandelen uw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “Relevante Wetgeving”).

Jonger dan 16 jaar
Als u jonger dan 16 jaar bent, dan heeft u toestemming van uw ouders of wettelijke voogd nodig om onze Website, App en Diensten te gebruiken.

Persoonsgegevens
Om onze Website, App en Diensten aan te kunnen bieden, verwerken wij persoonsgegevens. Met het begrip “persoonsgegeven” wordt informatie bedoeld waarmee u als persoon geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving.

Uw toestemming
We kunnen uw gegevens op verschillende momenten bewaren, zoals wanneer u onze Website bezoekt, een account aanmaakt op onze Website of App, gebruik maakt van onze Diensten of als u contact met ons opneemt. Wij mogen uw gegevens verwerken, omdat we uw toestemming vragen via deze privacy policy. Bovendien hebben we uw gegevens nodig om de overeenkomst tussen u en ons uit te voeren. Als u ervoor kiest om uw gegevens niet te delen, dan Als u er voor kiest om uw gegeven niet te delen, dan kunnen we u geen toegang verlenen tot ons platform omdat uw teamleden dan niet effectief met u kunnen samenwerken.
Verder zullen we uw gegevens niet zonder uw toestemming verwerken, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.

Welke gegevens verzamelen wij en wat doen we ermee?
Om gebruik te maken van onze Website, App en Diensten hebben wij de volgende gegevens van u nodig:

 • Uw naam
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw IP-adres
 • Een foto waar u herkenbaar op staat

We verzamelen ook wat informatie van u die niet persoonlijk is als u onze Website of App gebruikt, zoals:

 • De naam van de browser die u gebruikt
 • Het besturingssysteem dat u gebruikt
 • De service provider waarmee u internettoegang hebt

Login
Op uw account slaan we de volgende gegevens op: naam, wachtwoord, gebruikersnaam, telefoonnummers, emailadres, IP adres, bestellingen. Zo hoeft u deze gegevens niet opnieuw in te voeren. We bewaren ook – voor het gebruiksgemak van uw eigen account – de gegevens van eerdere bestellingen.

 Marktonderzoek
Het kan voorkomen dat we u vragen om deel te nemen aan een marktonderzoek. Wij zullen uw gegevens dan gebruiken voor het marktonderzoek. Wij gebruiken deze statistische gegevens anoniem voor Edionline. U kunt op ieder moment de vragenlijst afsluiten. Uw antwoorden geven wij niet aan derde partijen en worden nooit openbaar gemaakt. Daarnaast worden de antwoorden niet aan uw e-mailadres gekoppeld.

 Prijsvragen
Als u meedoet aan een actie of prijsvraag, vragen wij de volgende gegevens van u: naam, emailadres, telefoonnummer. Zo kunnen we de actie uitvoeren en de prijswinnaar(s) bekendmaken. Ook meten wij zo de respons op onze reclameacties.

 Nieuwsbrief
Edionline biedt nieuwsbrieven aan. Zo blijft u op de hoogte van aanbiedingen, (kortings)acties en ander nieuws. Om zeker te zijn van uw toestemming gebruiken wij voor nieuwsbrieven het double opt-in systeem. Dit betekent dat u uw toestemming door een nieuwe bevestiging verifieert. Wij vragen u om deze verificatie via een e-mail die we naar het opgegeven adres versturen. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Wij zullen jouw gegevens alleen voor bovenstaande doelen gebruiken, of voor een doel dat hier nauw mee samenhangt. Zo worden uw gegevens dus nooit op een onverwachtse manier door ons gebruikt.

Beveiliging
We doen er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van uw persoonlijke gegevens door onbevoegden. Hierdoor kunnen degenen die niets met uw gegevens te maken hebben, er niet bij. Wij doen dit door middel van de volgende maatregelen:

 • Beveiliging van netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL), of een vergelijkbare technologie
 • De toegang tot de gegevens is beperkt tot de personen die de gegevens nodig hebben
 • Geheimhoudingsverklaringen van werknemers en back-ups van de gegevens

Bewaartermijn
Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan we ze nodig hebben voor de doelen die wij eerder omschreven.

Doorgifte
Wij zullen uw gegevens alleen binnen de Europese Unie verwerken. Buiten de Europese Unie verwerken wij alleen uw gegevens, als dat land een passend beschermingsniveau biedt voor uw gegevens.
Zonder uw toestemming zullen we uw gegevens nooit naar andere landen of aan andere partijen doorgeven dan die hierboven genoemd zijn.

Links
Op onze Website en in onze App kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacy bescherming van deze websites. We adviseren u dan ook om altijd de privacy policy van de betreffende website te lezen.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat via de server van een website naar de browser wordt gestuurd. De browser slaat het bestandje vervolgens op in uw apparaat. Uw apparaat krijgt een uniek nummer, waarmee onze site het apparaat later weer herkent.

We kunnen cookies gebruiken om uw ervaring op onze Website te verbeteren. Cookies zorgen er daarnaast o.a. voor dat de Website snel is, u onze Website veilig kan bezoeken en wij fouten op onze Website kunnen opsporen.

U kunt cookies altijd zelf via de browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Er worden dan geen cookies meer opgeslagen als u onze Website bezoekt. Maar let wel op: zonder cookies werkt onze Website mogelijk minder goed.

Wijziging van de privacy policy
Wij kunnen deze privacy policy aanpassen. Als wij de privacy policy in belangrijke mate veranderen zullen wij een notificatie op onze Website en in onze App plaatsen samen met de nieuwe privacy policy. Wij zullen gebruikers die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd staan op de hoogte brengen bij wijzigingen. Als u niet geregistreerd staat als gebruiker raden wij u aan de Website en deze verklaring regelmatig te raadplegen.

Uw rechten
De gegevens die we van u verzamelen zijn persoonlijk. U hebt daarom de volgende rechten:

 • U mag ons vragen om inzage in uw gegevens;
 • U mag ons vragen om correctie, beperking of wissing van uw gegevens. In geval van fraude, wanbetaling of andere onrechtmatige handelingen kunnen wij enkele gegevens van u bewaren in een register of op een zwarte lijst;
 • U mag ons vragen om een kopie van uw gegevens. Wij kunnen deze kopie – op uw verzoek – ook aan een andere partij doorgeven, zodat u dit zelf niet meer hoef te doen;
 • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens;
 • U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u denkt dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken;
 • U mag uw toestemming om uw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat u de toestemming intrekt mogen we dan geen gegevens meer van u verwerken.
 • Bij andere vragen of opmerkingen over onze privacy policy kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Contactgegevens Edionline
Email: info@edionline.eu
Postadres: Beukenrodelaan 2E, 3941 ZP Doorn
Telefoon: 085 8769936
KvK-nummer: 17172215

Gewijzigd op 17-01-2020

Wij vertrouwen er op dat u op een verantwoordelijke manier van onze diensten gebruik maakt.
Door gebruik te maken van Edionline komt u overeen geen misbruik te maken van onze diensten of iemand anders te helpen dat te doen. Ook de volgende zaken met betrekking tot de diensten van Edionline mag u bijvoorbeeld niet proberen:

 1. De kwetsbaarheid van een systeem of netwerk peilen, scannen of testen;
 2. Beveiligings- en authenticatiemaatregelen kraken of anderszins omzeilen;
 3. Toegang zoeken tot niet-openbare gebieden of onderdelen van onze diensten of tot gedeelde gebieden van onze diensten waarvoor u niet bent uitgenodigd, deze onrechtmatig wijzigen of gebruiken;
 4. Gebruikers, hosts en netwerken verstoren of deze onderbreken, door bijvoorbeeld een virus te verzenden of door een onderdeel van onze diensten overmatig te belasten, te overspoelen, spam te verzenden of e-mailbommen te versturen;
 5. Toegang zoeken tot onze diensten, deze doorzoeken of er accounts voor maken op een andere manier dan via onze openbaar ondersteunde interfaces (bijvoorbeeld door ‘scraping’ of het maken van bulkaccounts);
 6. Ongewenste reclame, promotieacties, advertenties en spam verzenden;
 7. Gewijzigde of misleidende informatie of informatie met een valse bron van identificatie verzenden, met inbegrip van ‘spoofing’ en ‘phishing’;
 8. Voor producten of diensten anders dan die van jezelf reclame maken of adverteren zonder daarvoor gemachtigd te zijn;
 9. Limieten voor opslagruimte omzeilen;
 10. Onze diensten verkopen als u daarvoor niet uitdrukkelijk bent geautoriseerd;
 11. Materiaal publiceren of delen dat onwettig, pornografisch of aanstootgevend is of geweld bevat;
 12. Aanzetten tot onverdraagzaamheid of haat jegens een persoon of groep op grond van ras, godsdienst, etnische afkomst, geslacht, geslachtsidentiteit, seksuele voorkeur, handicap of beperking;
 13. Op enige wijze de wet overtreden, met inbegrip van het opslaan, publiceren of delen van materiaal dat frauduleus, lasterlijk of misleidend is; of
 14. Inbreuk maken op de privacy of rechten van anderen.

Advisering en ondersteuning

Welk probleem moet een systeem oplossen en wat wil de organisatie er mee bereiken ?
En staan de mensen binnen de organisatie er wel achter ?
Want naast de financiële en technische aspecten dient er ook oog te zijn voor de mensen die het systeem gaan gebruiken.
Een goede verwachtings- en veranderings management draagt bij aan een succesvolle implementatie.
Blijf daarom dicht bij de huidige werkelijkheid en begin klein.

Het inrichten, beheren en inzetten van een systeem doe je er niet even bij.
Een goed ingericht systeem moet de organisatie ondersteunen en vooral niet leiden.

Edionline adviseert en ondersteund om een goede implementatie van het systeem te waarborgen.

Inrichten en implementatie

Alvorens met een succesvolle inrichting van een systeem kan worden gestart moet eerst een aantal zaken worden onderzocht.
Het moeilijkste en belangrijkste onderdeel van een systeem is de opbouw van het dossier en de bijbehorende rechtenstructuur. Alvorens met een succesvolle inrichting van systeem kan worden gestart moeten deze zaken eerst worden onderzocht.
Onderzocht moet worden hoe bestaande dossiers binnen de organisatie zijn opgebouwd, welke soorten documenten zijn aanwezig en wat is het doel van deze documenten ?
En welke labels zijn er noodzakelijk om anderen binnen de organisatie de status van documenten kenbaar te maken.

De kunst is om uit deze gegevens een dossier structuur te destilleren waar iedereen mee uit de voeten kan en voor iedereen duidelijk is waar welke soorten documenten zijn opgeslagen en waarom. Want om fouten en faalkosten te voorkomen mogen documenten maar eenmaal voorkomen in het systeem.

Even zo belangrijk is om uit de dossierstructuur en documentensoorten een eenvoudig generiek rechtenmodel te destilleren dat bovendien eenvoudig te onderhouden is. Hierbij geldt: hoe complexer de rechtenstructuur, hoe minder effectief de samenwerking en hoe groter de kans op faalkosten.

Blijf dicht bij de huidige werkelijkheid en begin klein.

Dit geldt ook voor een succesvolle implementatie. Afhankelijk van de grootte van de organisatie is het aan te bevelen om per cluster of afdeling het systeem te implementeren.
Eventuele problemen blijven dan klein beheersbaar.
Bovendien vormen deze mensen de ambassadeurs en vraagbaak voor het gebruik van het geïmplementeerd systeem voor de rest van de organisatie. Het verbind mensen en draagt bij aan een succesvolle implementatie.

Edionline kan u helpen bij het inrichten en implementeren van uw dossiers met gekoppelde rechtenstructuren. Het doel hierbij is om een toekomstbestendige opbouw en goede implementatie van het systeem te waarborgen.

Instructie

Alvorens kan worden gestart met het gebruik van het systeem moet eerst verteld worden over documenten en bestanden en het beheer daarvan.

Vreemd genoeg besteed het onderwijs daar geen aandacht aan.
Wat is een document? Waarom maken we documenten? Wat is het doel? Voor wie en hoe lang moet het document meegaan en hoe gaan we het beheren?
En dit geldt eveneens voor bestanden.
Weinig mensen die dagelijks werken aan of met documenten hebben hier over nagedacht of zijn zich hier bewust van.

Vreemd genoeg besteed het onderwijs ook geen aandacht aan samenwerken rondom documenten.
Het is even zo belangrijk om kennis te nemen van wat het inhoud om samen te werken rondom documenten. Hoe informeer je elkaar? Wat is de status van een document? Wie werken eraan?  Wat is het doel en welke versies zijn er ?

Ook er zijn altijd op- en aanmerkingen op documenten.
Hoe doe je dat? Hoe structureer je dat en waarom?

Edionline draagt deze kennis graag over om een betere en effectievere samenwerking te bewerkstelligen.

Het gebruiken van het systeem is net als autorijden: Als men de verkeersregels niet kent, is het levensgevaarlijk om auto te rijden.
En zo kan het voortbestaan van organisaties in gevaar komen als mensen geen kennis hebben van documenten,  de samenwerking rondom documenten en het beheer van documenten.
Dit geldt eveneens voor bestanden en bestandsbeheer.

Middels een compacte instructie worden de medewerkers verteld over het gebruik en de werking van het systeem.
Alle relevante do’s en don’ts komen aan de orde.
Na de instructie bent u in staat om zelf dossiers en rechtenstructuren in te richten, sjablonen aan te maken en dossiers te beheren.

Dossierbeheer

Het beheren van het systeem en dossiers gaat verder dan het publiceren van documenten en verstrekken van toegang tot documenten.
Een goed opgezet systeem staat ten dienste van de organisatie.  
Het onderhouden en beheren van het systeem, de dossiers en rechtenstructuren moet dan ook los staan van het gebruik.
Vaak zien wij dat gebruikers binnen de organisatie ook zelf het onderhoud en beheer uitvoeren. Dit leidt  regelmatig tot een optimaal systeem voor een specifieke groep binnen de organisatie.
Het directe gevolg is dat andere groepen snel afhaken en niet effectief kunnen samenwerken.

Koppel het beheer daarom los van de gebruiker. De beheerder houdt de focus op het belang van de organisatie.

De beheerder overziet de rechtenstructuren binnen de organisaties en kan evenwichtig de belangen van mensen en groepen binnen de organisatie afwegen om wijzigingen c.q. aanpassingen binnen het systeem door te voeren.

De beheerder acteert in het belang van de organisatie.

Niet elke organisatie is in staat om het systeem en dossiers te beheren of voldoende toezicht te houden op de opbouw van dossiers, documenten en rechtenstructuren.
Ook is niet elke organisatie in staat om bestaande papieren en digitale dossiers te structureren en in het systeem te plaatsen.

Edionline kan deze organisaties ondersteunen met het beheren en onderhouden van het systeem:

 • Papieren en digitale documenten structureren en in het systeem overzetten.
 • Inrichten en onderhouden van dossiers en rechten structuren.
 • Inrichten en onderhouden van documenten en documentstromen middels metadata, labels en faseringen.
 • Toezicht en kwaliteitsbewaking op dossiers en toegangsbeheer.
 • Advisering, sturing en geven van aanwijzingen voor effectief gebruik van het systeem.